SAOPŠTENJE
Sarajevo, 22.02.2010

 

USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT "KOMPONENTA CIVILNOG DRUŠTVA UNUTAR PROJEKTA - DOBRE VLADAVINE ZA INTEGRACIJU"


Unija za održivi povratak i integracije u BiH uspješno je okončala implementaciju projekta „Komponenta civilnog društva unutar projekta – Dobre vladavine za reintegraciju“ implementiranog u lokalnim zajednicama Jajce, Ključ i Ribnik.

Projekat je finansiran sredstvima Danskog vijeća za izbjeglice (DRC-a) sa periodom implementacije Januar 2009 – Novembar 2009 g.

Projekat je imao za cilj promovirati dobre vladavine i intenzivno uključivanje civilnog društva u sve segmente rada i djelovanja odabranih lokalnih zajednica, kroz implementaciju tri zasebne kampanje:

>> U lokalnoj zajednici Jajce kampanja je bila usmjerena ka jačanju saradnje lokalnih NVO i lokalnih vlasti.
>> U lokalnoj zajednici Ribnik kampanja je sadržavala izgradnju kapaciteta NVO sektora.

>> U lokalnoj zajednici Ključ kampanja je bila usmjerena ka formiranju Koordinacionog tijela lokalnih NVO.


Sve tri kampanje uspješno su okončane, a poseban značaj i dugoročnu korist unutar sve tri lokalne zajednice imaju rezultati poput:

>> Izgrađene veze između civilnog društva i predstavnika lokalne vlasti, gdje su lokalne vlasti prihvatile predstavnike lokalnih NVO kao partnere u zadovoljavanju javnih potreba i interesa građana;

>> U niz aktivnosti uključen je biznis sektor i značajan broj volontera;

>> Uspostavljena je veza između NVO radi kvalitetnijeg međusobnog informiranja i zaštite njihovih zajedničkih interesa;

>> Lokalne NVO samostalno su realizirale manje zahtjevne projekte, na osnovu grantova dodijeljenih od strane DRC-a. Ukupno su implementirana 23 projekta od čega 10 u Ključu, 8 u Jajcu i 5 u Ribniku;


>> U lokalnoj zajednici Klju č odnosi između NVO harmonizirani su i dobro definisani aktima Koordinacionog tijela, ovako organiziran NVO sektor sposoban je da povuće značajna finansijska sredstava i uspješno realizira projekte. Lokalne vlasti imaju zavidan nivo saradnje sa Koordinacionim tijelom NVO Ključa.

>> U lokalnoj zajednici Jajce, iz postojećeg masivnog NVO sektora sa prenaglašenim rivalitetom izvukao se maksimum pozitivne energije u pravcu kooperativnosti i angažmana za opće dobro. Kako bi se osigurala otvorenije saradnje potpisan je i triparitetni Memorandum o saradnji između predstavnika lokalnih vlasti Jajca, civilnog društva Jajca i Unije za održivi povratak i integracije u BiH.

>> Lokalna zajednica Ribnik nije imala razvijen NVO sektor, projektom je isti omasovljen i educiran, ojačani su njihovi kapaciteti a lokalne vlasti su izgubile predrasudu da je NVO sektor smetnja i prijetnja njihovom radu, već da im može biti koristan i pouzdan partner.
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: