INTERVIEW
Sarajevo, 15.12.2009

IZRAŽENO KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA


Unija za održivi povratak i integracije BiH ( bivši Savez udruženja – udruga izbjeglih i  raseljenih) je u Palači naroda u Ženevi, u okviru Kolokvijuma "Ljudska prava u globalnom svijetu", iznijela pokazatelje o kršenju ljudskih prava u BiH – posebno izbjeglih, raseljenihi povratnika. 

Povodom obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Unija je skrenula pažnju svim relevantnim institucijama vlasti, predstavnicima međunarodne zajednice i široj javnosti da je trend kršenja ljudskih prava duže vrijeme na kontinuirano visokom stepenu.
 
"Loše stanje u oblasti ljudskih prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite rezultat je nepostojanja adekvatnih propisa, odnosno njihove neusklađenosti, kojima bi se riješili statusni problemi najugroženijih kategorija građana. Nepostojanje uređenih evidencija o broju i kategorijama osoba u stanju socijalne potrebe i odsustva efikasnih socijalnih programa, za posljedicu ima nedostatak potrebnih finansijskih sredstava za ostvarivanje prava", kaže se u saopćenju.

Bh. građanima nije osiguran dostojanstven život u vlastitim domovima, 150.000 ljudi ima status raseljenih osoba, od kojih 7.000 njih žive u najtežim oblicima zbrinjavanja -  kolektivnim centrima - također se kaže u ovom izvještaju.
 
"Smatramo da su sa aspekta izbjegličko-povratničke problematike odgovorne institucije letargične prema uvođenju mehanizama efikasne zaštite i stvaranja uslova adekvatnog ostvarivanja temeljnih ljudskih prava svih građana, a naročito izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika",
navodi se u tekstu koji je pročitan u Ženevi. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Mirhunisa Zukić iznosi još nekoliko ocjena:
 


„Poznato je da je Savez udruženja/udruga izbjeglica i raseljenih, sadašnjeg naziva Unija za održivi povratak i integracije BiH, članica Konferencije nevladinih organizacija u Ženevi. Svake godine imamo priliku, ne samo na Dan ljudskih prava nego i većih manifestacija u Ženevi, da iskažemo šta se u BiH od godine do godine dešava i ima li pomaka u poboljšanju ljudskih prava, ne samo izbjeglica, raseljenih i povratnika BiH, nego i stanovnika BiH. Naime, mi smo se ove godine odlučili, tragom analize koju radimo već skoro godinu dana – obilazeći gotovo sve mjesne zajednice u BiH, i povratničke i raseljeničke, da sublimiramo kroz deset oblasti koje je Revidirana strategija za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma obuhvatila – rekonstrukcije, zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite itd. Jako mnogo se nevladinog i civilnog sektora u BiH uključilo, međutim, institucije i njihov način odlučivanja je veoma spor, netransparentan i nezainteresiran da riješi vitalne probleme u BiH. Imamo različite istupe institucija koje ukazuju, ali malo onih koje donose i primjenjuju takve instrumente koji se preporučuju sa raznih strana – od ombudsmena, UNHCR-a, OHR-a. Mi bismo jako voljeli da BiH postane država koja će slijediti svoje zakone koji su doneseni. Dakle, u Ženevi smo željeli da prikažemo jasnu sliku o stanovnicima BiH. Naravno, izvještaj će biti malo duži. Naveli smo primjere - imamo ljude u Federaciji koji na liječenje odlaze u Republiku Hrvatsku jer zdravstvo na nivou entiteta apsolutno nije riješeno, a da ne govorimo o obrazovanju. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Stocu, imamo vrlo jasno dvije škole ispod jednog krova, i to godinama ostaje tako. I u Kiseljaku, nadomak Sarajeva, i u niz gradova, smo naišli na zaista diskriminirajući odnos među djecom. Željeli smo da kažemo da je zapošljavanje, ne samo na nacionalnoj osnovi, diskriminirajući faktor da se ljudi ne mogu zaposliti u mjestima povratka ili u mjestima odakle se raseljena lica nisu željela vratiti. A korupcija je, jednostavno, uzela velikog maha.“

Izvor:
Radio Slobodna EvropaKontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: